Má lúm đồng tiền

Vận mệnh người có má lúm đồng tiền