Má lúm đồng tiền

Thế nào gọi là má lúm đồng tiền hạt gạo?