Má lúm đồng tiền

Thắc mắc tạo má lúm đồng tiền có để lại sẹo không?