Má lúm đồng tiền

Tạo má lúm đồng tiền tại nhà có thực sự hiệu quả không?