Má lúm đồng tiền

Tạo má lúm đồng tiền hai bên cùng một lúc có được không?