Má lúm đồng tiền

Tạo má lúm đồng tiền giữ được bao lâu?