Má lúm đồng tiền

Tạo má lúm đồng tiền có an toàn không?