Má lúm đồng tiền

Tạo má lúm đồng tiền có nguy hiểm không?