Má lúm đồng tiền

Tạo má lúm đồng tiền có đau không?