Má lúm đồng tiền

Tạo má lúm đồng tiền có biến chứng gì không?