Má lúm đồng tiền

Tạo má lúm đồng tiền có bị sưng má không?