Má lúm đồng tiền

Tạo má lúm đồng tiền có ảnh hưởng đến cơ miệng không?