Má lúm đồng tiền

Tại sao con trai thường thích con gái có má lúm hơn?