Má lúm đồng tiền

Tại sao con gái thường thích con trai có má lúm đồng tiền