Má lúm đồng tiền

Sau tạo má lúm đồng tiền liệu có để lại sẹo không?