Má lúm đồng tiền

Sau tạo má lúm bao lâu thì hồi phục?