Má lúm đồng tiền

Sau khi tạo má lúm đồng tiền có phải nhịn ăn không?