Má lúm đồng tiền

Sau khi tạo má lúm đồng tiền có cần uống thuốc gì không?