Má lúm đồng tiền

Sau khi tạo má lúm đồng tiền có bị sưng không?