Má lúm đồng tiền

Sau khi tạo má lúm có phải đi khám lại không?