Má lúm đồng tiền

Sau khi tạo má lúm có để lại dấu vết gì trên da không?