Má lúm đồng tiền

Răng khểnh với má lúm – nét duyên trời sinh