Má lúm đồng tiền

Phẫu thuật tạo má lúm đồng tiền được thực hiện như thế nào?