Má lúm đồng tiền

Người có má lúm đồng tiền có tính cách ra sao?