Má lúm đồng tiền

Ngắm nhìn má lúm đồng tiền xinh đến ” MÊ HỒN”