Má lúm đồng tiền

Nên kiêng gì sau khi làm má lúm đồng tiền?