Má lúm đồng tiền

Má lúm là dị tật bẩm sinh có phải không?