Má lúm đồng tiền

Má lúm đồng tiền nói lên điếu gì cho bạn?