Má lúm đồng tiền

Má lúm đồng tiền mang lại ý nghĩa gì cho bạn?