Má lúm đồng tiền

Má lúm đồng tiền hạt gạo nói đến điều gì cho bạn?