Má lúm đồng tiền

Má lúm đồng tiền có ý nghĩa gì mà bao người mê mẩn?