Má lúm đồng tiền

Má lúm đồng tiền có di truyền được không?