Má lúm đồng tiền

Má lúm đồng tiền bên trái nói lên điều gì