Má lúm đồng tiền

Má lúm đồng tiền bên phải có ý nghĩa gì