Má lúm đồng tiền

Ăn lựu có thể có má lúm đồng tiền đẹp tự nhiên?