Má lúm đồng tiền

Làm sao để giữ được má lúm đồng tiền duyên?