Má lúm đồng tiền

Làm rõ con gái có má lúm đồng tiền thì sao?