Má lúm đồng tiền

Làm má lúm nhân tạo bao lâu thì đẹp tự nhiên?