Má lúm đồng tiền

Làm má lúm đồng xu có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không?