Má lúm đồng tiền

Làm má lúm đồng tiền giá bao nhiêu tiền và có đau không?