Má lúm đồng tiền

Làm má lúm đồng tiền có di truyền không?