Má lúm đồng tiền

Làm má lúm đồng tiền có đau không?