Má lúm đồng tiền

Kỹ thuật tạo má lúm đồng tiền được thực hiện như thế nào?