Má lúm đồng tiền

Ăn gì sau khi tạo má lúm đồng tiền?