Má lúm đồng tiền

Ăn gì để con có má lúm đồng tiền?