Má lúm đồng tiền

Con trai có má lúm đồng tiền thì sao, vận mệnh như nào?