Má lúm đồng tiền

Con trai có má lúm đồng tiền có nét duyên không?