Má lúm đồng tiền

Con gái có má lúm đồng tiền thì sao?