Má lúm đồng tiền

Con gái có má lúm đồng tiền nói lên điều gì trong cuộc sống