Má lúm đồng tiền

Con gái có má lúm đồng tiền cuộc sống có hạnh phúc không?